Zebranie sprawozdawcze-wyborcze za rok 2015

Dnia 13.02.2016r. w sali OSP Mazańcowice odbyło się zebranie sprawozdawcze-wyborcze za rok 2015.

 

Zebranie rozpoczęło się od przywitania gości przez prezesa Tomasza Donocik.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in : Wójt gminy Jasienica mgr.inż. Janusz Pierzyna, radni z Gminy Jasienica: Tadeusz Kuś, Franciszek Handzel,  sołtys Mazańcowic Wojciech Zawada, Dowódca JRG 2 Bielsko-Biała bryg. Grzegorz Piestrak, Komendant gminny Kpt. Roman Marekwica , przewodniczący Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Mazańcowicach Karol Krywult, prezes LKS Mazańcowice Wacław Wieczorek,prezes KGW w Mazańcowicach Władysława Sacher, przedstawiciele szkół  w Mazańcowicach, oraz delegacje z sąsiadujących miejscowości : Ligota, Międzyrzecze Górne oraz Międzyrzecze Dolne.

 

Zebranie odbyło się według następującego porządku:

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Wybór komisji zebrania.

5. Chwila ciszy dla uczczenia zmarłych druhów.

- Komisja uchwał i wniosków

-Komisja skrutacyjna

-Komisja mandatowa

-Komisja wyborcza

6.Sprawozdania:

- Z działalności za rok 2015

- Finansowe i przestawienie bilansu za rok 2015

- Komisji rewizyjnej

- Komendanta OSP

- Z działalności orkiestry Strażackiej

7.Przedstawienie rocznego plany pracy  i planu finansowego na rok 2016.

8.Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

10.Wybory:

-przedstawienie kandydatów

-wybory

-ukonstytuowanie nowego zarządu

11. Przyjęcie rocznego planu działalności i planu finansowego na rok 2016.

12. Wolne wnioski.

13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

14. Zakończenie obrad.

 

 

Działalność bojowa za rok 2015 przedstawia się następująco:

Akcje ratowniczo- gaśnicze w których uczestniczyła jednostka OSP Mazańcowice:

 

Pożary 9

Wypadki drogowe 3

Akcje powodziowe 1

Ratownictwo chemiczne 3

Wichury 30

Inne 3

Alarm Fałszywy 1

Ogólem 50

 

Z ważniejszych zakupów w roku 2015 należy wymienić zestaw ratownictwa technicznego HOLMATRO.

 

W roku 2016 nastąpiła również zmiana zarządu w związku z przeminięciem kadencji.

Zostały przeprowadzone jawne wybory nowego zarządu jak i komisji rewizyjnej:

Skład nowego zarządu wygląda następująco:

Prezes: Krzysztof KUŚ
Wiceprezes-naczelnik: Marcin KIECZKA
Wiceprezes: Maciej KUŚ
Z-ca naczelnika: Krzysztof SUWAJ
Sekretarz: Ewelina KLIŚ
Skarbnik: Paweł PIECH
Gospodarz: Dominika DONOCIK
Kronikarz: Grzegorz RZEPUS
Członek: Mieczysław ORLICKI

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Tomasz DONOCIK
Wiceprzewodniczący: Andrzej STAŃCO
Sekretarz: Ewa HAMERLAK
Członek: Sebastian KIECZKA
Członek: Krzysztof HAMERLAK

Po ukonstytuowaniu się nowego zarządu i podziale funkcji nastąpiło oficjalne przekazanie sterów przez ustępującego prezesa druha Tomasza Donocik nowemu prezesowi Krzysztofowi Kuś.

Druhny i druhowie jednostki z Mazańcowic serdecznie dziękują za owocne lata pracy prezesa Tomasza Donocik. Funkcję prezesa OSP Mazańcowice pełnił przez 3 kadencje, w których dał się poznać jako wzorowy strażak i społecznik działający na rzecz rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach. Pod jego przywództwem nasza jednostka bardzo unowocześniła swój sprzęt m in. zakup nowych samochów GLM Ford Transit ze środków własnych, GCBA MAN, remont części biurowej remizy. Druh Tomasz jest również jednym z inicjatorów remontu i rozbudowy naszej jednostki.  Dziękujemy mu za ponadprzeciętne zaangażowanie, poświęcony czas jak i ogromne serce jakim darzy jednostkę.

Stery OSP Mazańcowice przejmuje doświadczony strażak Krzysztof Kuś. Wierzymy że jego wieloletnie doświadczenia zdobyte na stanowisku w-ce prezesa Zarządu Gminy Jasienica Ochotniczych Straży Pożarnych zaprocentują w piastowaniu stanowiska prezesa OSP Mazańcowice i przyczynią się do rozwoju jednostki. Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów zarówno prezesowi jak i całemu nowemu zarządowi.

Dziękujemy również Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej z Mazańcowic która zapewniła oprawę artystyczną zebrania, racząc nas swoimi aranżacjami utworów.

20160213_180054 kopiowanie20160213_180113 kopiowanie20160213_181741 kopiowanie20160213_194559 kopiowanie20160213_194609 kopiowanie20160213_194616 kopiowanie20160213_195240_lls kopiowanie20160213_195247_lls kopiowanie20160213_195718_lls kopiowanie20160213_195835_lls kopiowanie20160213_200209_lls kopiowanie20160213_200220_lls kopiowanie